O związku między Halloween a „Ojcze Nasz”/ On a relationship between Halloween and the Lord’s Prayer

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
deathly

[PL] Halloweenowa histeria w polskich mediach prawicowych już się zaczęła…taki folklorJ Kiedy mając czternaście lat, siedziałam w poczekalni u dentysty i z nudów uczyłam się angielskiej wersji “Ojcze Nasz”, zauważyłam, że słowo „hallow” w zwrocie „Hallowed be Thy name” („święć się imię Twoje”) to to samo słowo, które pojawia się w „Halloween”. „Hallow”, które jest zarówno czasownikiem jak i rzeczownikiem, oznacza „uświęcać/poświęcać” lub „przedmiot otoczony czcią jako święty” i wywodzi się ze słowa „halig” (obecnie „holy”, spowinowacone z niemieckim przymiotnikiem „heilig”). Całe słowo „Halloween”, stanowi krótszą wersję “(All)hallow(s) e(v)en”, co współcześnie można przełożyć jako „wigilię Wszystkich Świętych”.

Słowo „hallow” pojawia się nie tylko w modlitwie „Ojcze Nasz” (gdzie występuje jako czasownik), ale i w tytule ostatniej części serii książek o Harrym Potterze, „Harry Potter i insygnia śmierci” ( w oryg. “Harry Potter and the Deathly Hallows”). Andrzej Polkowski, który przetłumaczył książkę na j.polski, przyznał, że słowo „hallow” okazało się prawdziwą tłumaczeniową zagwozdką- ostatecznie, z powodu braku trafnych odpowiedników tego słowa, zostało one przetłumaczone jako „insygnia”.  Dość to odległe od pierwotnego znaczenia „hallows”, ale któż by się spodziewał, że J.K. Rowling nagle sięgnie po tak stare słowo, używane zresztą w bardzo ograniczonym kontekście…

[EN] Halloween hysteria in Polish right-wing media has already begun… Blame it on folklore;)  When as a fourteen year old, I was sitting in a waiting room at the dentist’s, bored to death and memorizing the Lord’s Prayer, I realized that the word “hallow” in the phrase “hallowed be Thy name” is in fact the same word which appears in “Halloween”. “Hallow” , both a verb and a noun, means “to make holy/to consecrate” or “something venerated as being holy” and originates from the word “halig” (now “holy”; a cognate of the German adjective “heilig”). The whole word, “Halloween” is a shorter version of “(All)hallow(s) e(v)en” which could be now modernized as “All Saints’ Eve”.

The word “hallow” appears not only in the Lord’s Prayer (where it’s used as a verb), but also in the title of the final Harry Potter book, “Harry Potter and the Deathly Hallows”. Andrzej Polkowski, who translated the book into Polish, admitted that the word “hallow” turned out to be a real conundrum- due to the lack of truly accurate equivalents,  he eventually translated it into “insignia”.  Seems quite far from the original sense, but who would expect J.K. Rowling to suddenly reach for such an obsolete word, used in a very limited context…

Napisz Komentarz