• The Language Daily

 • English proverbs in pictures

 • Some linguistics...

  • mono The bilingual problem revisited

   What seems obvious is not that obvious. The term „bilingualism” is now used quite freely, but do we know what bilingualism really is? Who is a bilingual? When do you [...]

  • smefff Who cares about (psycho)linguistics? An introduction

   What you’re going to read in this section are neither typical scientific analyses nor their imitations: these are writings on language which is here analysed and discussed from the point [...]

 • Inni z językiem

  • 22 To nie jest język dla starych ludzi

   Kolejny gość na blogu uświadamia nam, że świat nie kończy się angielszczyźnie (a jednak…) – niezwykle ciekawy i do tego kolorowy i przystępny tekst o języku, owszem kolorowym, ale niekoniecznie [...]

  • pic Invade’em all!

   Ponad rok minął od publikacji ostatniego gościa na „Blogującej”,  a goście mają to do siebie, że piszą o wszystkim o czym nie pisze Jagoda (choć oczywiście nadal o języku) i [...]

  • okkk Jak czułyby się dinozaury?

   Filolodzy to cholernie zapracowany gatunek i chyba tylko to usprawiedliwia roczną przerwę „Innych z językiem” – kolegów i koleżanek po językowym fachu, zdolnych ( i to jak!) przerwać codzienny kierat [...]

 • English readers are welcome

  • HH Size matters. Dictionary size (a thing for Dictionary Day)

   What else can a person obsessed with English do on a nice and lazy Sunday, if not have some five o’clock tea and watch „Keeping up appearances”? Celebrate Dictionary Day!  [...]

  • lovee Put the spoon in

   Without emotions, the world would probably know neither wars…nor excitement. And there would be even less excitement if language didn’t confuse things a bit in the already confused world of [...]

  • ups2 Changing the set

   Who are we when we speak our second language? Does being bilingual mean having two personalities too? Is a language barrier a real obstacle on the way towards getting to [...]

(Moje) pierwsze damy językoznawstwa- (My) First Ladies of Linguistics

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
1

2

[PL] No dobra, jest Dzień Kobiet, kwiatki, ściski i buziaki, ale i okazja, by podkreślić znaczenie jakie dla współczesnego językoznawstwa mają kobiety zajmujące się dziedziną.  Choć poniższa, krótka lista odzwierciedla głównie moje zainteresowania badawcze , myślę, że nie przesadzę uznając, że badania niżej wymienionych kobiet odegrały ogromną rolę w rozwoju językoznawstwa kognitywnego.

Od lewej do prawej:

1) Prof. Jeanette Altarriba nie jest językoznawcą, a psychologiem, ale jej badania dotyczące przetwarzania informacji u osób dwujęzycznych oraz reprezentacji emocji i pojęć emocjonalnych, niezwykle wzbogaciły językoznawstwo. Jej ostatnie badania poświęcone używaniu języka drugiego w psychoterapii wskazują bardzo istotny kierunek badań nad językiem i emocjami.

2)Prof. Melissa Bowerman była jedną z wiodących badaczek akwizycji języka i jednym z pierwszych językoznawców, który zwrócił uwagę na związek pomiędzy językiem, którym władamy, a postrzeganiem relacji przestrzennych i zdarzeń.

3)Prof. Ellen Bialystok  jest psychologiem i autorką pionierskich prac z zakresu językowego i poznawczego rozwoju dzieci. To ona wyciągnęła pierwsze sensowne wnioski dotyczące wpływu dwujęzyczności na rozwój językowy dziecka.

4)Dr Lera Boroditsky zajmuje się badaniem związków między językiem, procesami poznawczymi a postrzeganiem. Jej badania rzuciły nowe światło na kontrowersyjne zagadnienie znane jako teoria relatywizmu językowego. Do jej najciekawszych prac należą publikacje na temat różnic w poostrzeganiu czasu, jakie istnieją między użytkownikami różnych języków, głownie chińskiego.

5)Prof. Eleanor Rosch jest specjalistką w dziedzinie psychologii poznawczej, znaną głównie z  badań nad kategoryzacją, a zwłaszcza stworzenia teorii prototypu, która miała ogromny wpływ na rozwój psychologii poznawczej. Chyba nie ma publikacji poświęconej konceptualizacji i kategoryzacji, która nie cytowałaby jej pionierskiego badania, którego celem było ustalenie, co sprawia, że przyporządkowujemy dany obiekt (w tamtym przypadku, ptaka) do określonej kategorii obiektów.

6)Prof. Aneta Pavlenko jest specjalistką w dziedzinie językoznawstwa stosowanego, z wielkim darem mówienia o językoznawstwie w przystępny sposób, i szeregiem wspaniałych pomysłów badawczych. Te zaowocowały przynajmniej kilkoma badaniami pięknie ilustrującymi związek między językiem a emocjami. Lekturę jej publikacji poświęconej temu jak brak pojęcia „prywatność” w języku rosyjskim wpłynął na jednojęzycznych użytkowników tego języka, wspominam jako ostateczny moment olśnienia, dzięki któremu zainteresowałam się psycholingwistyką. To tak w ramach prywatyJ

Czy podziwiacie jeszcze jakieś językoznawczynie? A może specjalistki w innych dziedzinach?

[EN] Alright, it’s Women’s Day, flowers, hugs and kisses…but also an opportunity to emphasize the importance of female researchers in contemporary linguistic studies.  Although this short list of linguists below is mainly a reflection of my own “research interests” and inspirations, I guess it is not far-fetched to say that these women have been major contributors to the development of the field known as cognitive linguistics.

From left to right-

1)      Prof. Jeanette Altarriba is a psychologist, not a linguist, but her research on bilingual processing and the representation of emotion and emotion concepts has greatly enriched linguistics. Her latest research on using language in therapy points to a very important direction in the research on emotions and language.

2)      Prof. Melissa Bowerman was one of the leading researchers in the area of language acquisition. She was one of the first linguists who paid attention to the relationship between the language we use and spatial representation and event representation.

3)      Prof. Ellen Bialystok is a psychologist and the author of pioneering works on cognitive and language development in children. One of the first reasonable conclusions concerning the influence of bilingualism on a child’s linguistic development were hers to draw.

4)      Lera Boroditsky, Ph.D. is interested in the interactions between language, cognition, and perception. Her research has shed new light on the disputable issue of linguistic relativity. One of her most interesting papers were those on the differences in time perception existing in the speakers of various languages, most notably Chinese.

5)      Prof. Eleanor Rosch  is a specialist in cognitive psychology and known mainly for her outstanding work on categorization, in particular her prototype theory, which has greatly influenced the field of cognitive psychology. I guess there is no paper on conceptualization and categorization which does not quote her seminal study in which she tried to establish what makes us decide that a given object  (bird, in that case) falls into a given category of objects.

6)      Prof. Aneta Pavlenko is a specialist in applied linguistics with a true gift for discussing  linguistics in an accessible manner and a whole list of brilliant research ideas  Those have resulted in at least a few studies beautifully illustrating the relationship between language and emotions. Her paper on how the absence of the concept of “privacy” in Russian  influenced the monolingual speakers of Russian, gave me the ultimate lightbulb moment which made me interested in psycholinguistic. Call it a private note. J

 Are there any other female linguists who impress  or inspire you? And how about other brilliant women who are specialists in other fields of science?