(Moje) pierwsze damy językoznawstwa- (My) First Ladies of Linguistics

Jagoda Ratajczak, kategoria: The Language Daily
1

2

[PL] No dobra, jest Dzień Kobiet, kwiatki, ściski i buziaki, ale i okazja, by podkreślić znaczenie jakie dla współczesnego językoznawstwa mają kobiety zajmujące się dziedziną.  Choć poniższa, krótka lista odzwierciedla głównie moje zainteresowania badawcze , myślę, że nie przesadzę uznając, że badania niżej wymienionych kobiet odegrały ogromną rolę w rozwoju językoznawstwa kognitywnego.

Od lewej do prawej:

1) Prof. Jeanette Altarriba nie jest językoznawcą, a psychologiem, ale jej badania dotyczące przetwarzania informacji u osób dwujęzycznych oraz reprezentacji emocji i pojęć emocjonalnych, niezwykle wzbogaciły językoznawstwo. Jej ostatnie badania poświęcone używaniu języka drugiego w psychoterapii wskazują bardzo istotny kierunek badań nad językiem i emocjami.

2)Prof. Melissa Bowerman była jedną z wiodących badaczek akwizycji języka i jednym z pierwszych językoznawców, który zwrócił uwagę na związek pomiędzy językiem, którym władamy, a postrzeganiem relacji przestrzennych i zdarzeń.

3)Prof. Ellen Bialystok  jest psychologiem i autorką pionierskich prac z zakresu językowego i poznawczego rozwoju dzieci. To ona wyciągnęła pierwsze sensowne wnioski dotyczące wpływu dwujęzyczności na rozwój językowy dziecka.

4)Dr Lera Boroditsky zajmuje się badaniem związków między językiem, procesami poznawczymi a postrzeganiem. Jej badania rzuciły nowe światło na kontrowersyjne zagadnienie znane jako teoria relatywizmu językowego. Do jej najciekawszych prac należą publikacje na temat różnic w poostrzeganiu czasu, jakie istnieją między użytkownikami różnych języków, głownie chińskiego.

5)Prof. Eleanor Rosch jest specjalistką w dziedzinie psychologii poznawczej, znaną głównie z  badań nad kategoryzacją, a zwłaszcza stworzenia teorii prototypu, która miała ogromny wpływ na rozwój psychologii poznawczej. Chyba nie ma publikacji poświęconej konceptualizacji i kategoryzacji, która nie cytowałaby jej pionierskiego badania, którego celem było ustalenie, co sprawia, że przyporządkowujemy dany obiekt (w tamtym przypadku, ptaka) do określonej kategorii obiektów.

6)Prof. Aneta Pavlenko jest specjalistką w dziedzinie językoznawstwa stosowanego, z wielkim darem mówienia o językoznawstwie w przystępny sposób, i szeregiem wspaniałych pomysłów badawczych. Te zaowocowały przynajmniej kilkoma badaniami pięknie ilustrującymi związek między językiem a emocjami. Lekturę jej publikacji poświęconej temu jak brak pojęcia „prywatność” w języku rosyjskim wpłynął na jednojęzycznych użytkowników tego języka, wspominam jako ostateczny moment olśnienia, dzięki któremu zainteresowałam się psycholingwistyką. To tak w ramach prywatyJ

Czy podziwiacie jeszcze jakieś językoznawczynie? A może specjalistki w innych dziedzinach?

[EN] Alright, it’s Women’s Day, flowers, hugs and kisses…but also an opportunity to emphasize the importance of female researchers in contemporary linguistic studies.  Although this short list of linguists below is mainly a reflection of my own “research interests” and inspirations, I guess it is not far-fetched to say that these women have been major contributors to the development of the field known as cognitive linguistics.

From left to right-

1)      Prof. Jeanette Altarriba is a psychologist, not a linguist, but her research on bilingual processing and the representation of emotion and emotion concepts has greatly enriched linguistics. Her latest research on using language in therapy points to a very important direction in the research on emotions and language.

2)      Prof. Melissa Bowerman was one of the leading researchers in the area of language acquisition. She was one of the first linguists who paid attention to the relationship between the language we use and spatial representation and event representation.

3)      Prof. Ellen Bialystok is a psychologist and the author of pioneering works on cognitive and language development in children. One of the first reasonable conclusions concerning the influence of bilingualism on a child’s linguistic development were hers to draw.

4)      Lera Boroditsky, Ph.D. is interested in the interactions between language, cognition, and perception. Her research has shed new light on the disputable issue of linguistic relativity. One of her most interesting papers were those on the differences in time perception existing in the speakers of various languages, most notably Chinese.

5)      Prof. Eleanor Rosch  is a specialist in cognitive psychology and known mainly for her outstanding work on categorization, in particular her prototype theory, which has greatly influenced the field of cognitive psychology. I guess there is no paper on conceptualization and categorization which does not quote her seminal study in which she tried to establish what makes us decide that a given object  (bird, in that case) falls into a given category of objects.

6)      Prof. Aneta Pavlenko is a specialist in applied linguistics with a true gift for discussing  linguistics in an accessible manner and a whole list of brilliant research ideas  Those have resulted in at least a few studies beautifully illustrating the relationship between language and emotions. Her paper on how the absence of the concept of “privacy” in Russian  influenced the monolingual speakers of Russian, gave me the ultimate lightbulb moment which made me interested in psycholinguistic. Call it a private note. J

 Are there any other female linguists who impress  or inspire you? And how about other brilliant women who are specialists in other fields of science?